Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Nimblr AB (nedan ”Nimblr” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Nimblr AB, org.nr 559190-6903, med adress Norra Grängesbergsgatan 20, 214 50 Malmö och telefonnummer 040-545 008, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlar Nimblr och för vilka ändamål?

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Kontaktperson hos företag
Vi behandlar ditt namn och kontaktuppgifter om du har angetts som kontaktperson eller liknande i samband med upphandlings-/inköpsförfaranden, andra avtalsförhandlingar, fakturering eller liknande i syfte att genomföra urval, teckna avtal, administrera avtalet samt erbjuda och marknadsföra våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kontaktperson för att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i affärsrelationen.

Registrerade deltagare i Security Awareness-tjänst
Vi behandlar namn, kontaktuppgifter och utfall av de utbildningsprogram som den registrerade deltagit i. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med deltagarna för att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i leverans av tjänsten.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina uppgifter endast av Nimblr AB. Vi delar även vissa uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster eller distribution av varor. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Nimblr ingår biträdesavtal med leverantören. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina uppgifter t.ex. till myndigheter. Dessa aktörer har då ett eget ansvar för att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

Vi och våra underbiträden behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Nimblr dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Godkända data-behandlare

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 2591710
Gunzenhausen, Germany
Phone number: +49 (0)9831 505-0
Location for processing: Servers within EU/EEA
Performs measures hosting and storing.

Flowmailer
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam, the Netherlands
Phone number: +31 10-3074550
Location for processing: Servers within EU/EEA
Used for transactional messages, course invitations and reminders.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Nimblr på adressen ”Nimblr AB, Norra Grängesbergsgatan 20, 214 50 Malmö” eller maila till Nimblr på info@nimblr.se.

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon 040-545 008 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.